หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 
สภาพทั่วไป
 
ภูมิอากาศ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อน
พื้นที่แห้งแล้ง
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม ฝนตกชุก
พื้นที่การเกษตรบางส่วนน้ำท่วมเนื่องจากน้ำในแม่น้ำชี มีปริมาณมาก
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศหนาว พื้นที่แห้งแล้ง
ภูมิประเทศ
 
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีคลองชลประทานไหลผ่าน และมีแม่น้ำชีไหลผ่าน กั้นระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์กับจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนมีแหล่งน้ำธรรมชาติมากมายเหมาะแก่การทำนาและปลูกพืช ฤดูแล้ง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
ประชาชนทั้ง 16 หมู่บ้าน นับถือศาสนาพุทธ
วัด จำนวน 11 แห่ง ดังนี้
  วัดจันทร์ท่าเพลิง หมู่ที่ 1
  วัดศรีสุนทรเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2,12
  วัดบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3,4
  วัดป่าพรมรังษี หมู่ที่ 6
  วัดบ้านแจ้งจม หมู่ที่ 7
    วัดบ้านท่ากลาง หมู่ที่ 8   วัดปทุมเกษรหนองบัว หมู่ที่ 9,14
    วัดบ้านโจด หมู่ที่ 10,16   วัดบ้านดงลิง หมู่ที่ 11
    วัดป่าบุญญาวาสวนาราม หมู่ที่ 12   วัดใหม่สามัคคี หมู่ที่ 13
  สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
    วัดบ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 5   วัดดงคอนสวรรค์ หมู่ที่ 7
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
  ประเพณีบุญบั้งไฟ
  ประเพณีแข่งเรือยาว
  ประเพณีสรงน้ำหลวงปู่เจ้าท่า
  ประเพณีบวงสรวงปู่ฟ้าระงึม
การสาธารณสุขในตำบล
 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าท่า (ท่าเพลิง) หมู่ที่ 1
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าท่า (หนองบัว) หมู่ที่ 9
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์
 
การศึกษาในตำบล
     
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง เป็นของรัฐบาล แยกเป็น
  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริมฯ หมู่ที่ 3
  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยาฯ หมู่ที่ 8
  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่วิทยาฯ หมู่ที่ 1
  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยาฯ หมู่ที่ 14
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
  ตั้งอยู่ที่วัดบ้านโจด หมู่ที่ 16
  ศูนย์การเรียนรู้ประจำชุมชนประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
    ตั้งอยู่ที่วัดบ้านโจด หมู่ที่ 16
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าเพลิง ได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนา หมู่ที่ 1
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมือดแอ่ ได้รับการถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 2,12
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านท่ากลาง ได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนา หมู่ที่ 8
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมเกสร ได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนา หมู่ที่ 9
 
การคมนาคม
 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 สายกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด
ผ่าน หมู่ที่ 9,13,14
  ถนนลาดยาง กรมทางหลวงชนบท สายบ้านท่ากลาง - บ้านสีถาน
ตำบลดงลิง ระยะทาง 10 กิโลเมตร
  ถนนลาดยาง กรมทางหลวงชนบท สายบ้านโจด - บ้านหนองตุ
ตำบลธัญญา ระยะทาง 7 กิโลเมตร
  ถนนลาดยาง กรมทางหลวงชนบท สายบ้านโจด - บ้านหนองบัว
ตำบลเจ้าท่า ระยะทาง 2 กิโลเมตร
  ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน 142 สาย ระยะทางประมาณ
23.1 กิโลเมตร
  ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน 65 สาย ระยะทางประมาณ 11
กิโลเมตร
  ถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 49 สาย ระยะทาง
ประมาณ 19 กิโลเมตร
ความปลอดภัยในตำบล
 
  จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรกมลาไสย (บ้านท่าสามัคคี)
  รถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน
  เรือกู้ชีพ จำนวน 2 ลำ
 
แหล่งน้ำ
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  คลองชลประทาน จำนวน 3 สาย
  หนองน้ำสาธารณะ จำนวน 25 แห่ง
  ฝาย จำนวน 2 แห่ง
  อื่นๆ ( บ่อบาดาล) จำนวน 11 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ไฟฟ้าในตำบล
 
  จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าใช้ จำนวน 16 หมู่บ้าน
  จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ ครบทุกครัวเรือน
  มีผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดมีจำนวน 100 เปอร์เซ็นต์
 
ประปาในตำบล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่ามีประปาชนบท จำนวน 12 แห่ง และประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ยังขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด และยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
การสื่อสารในตำบล
 
  โทรศัพท์บ้าน จำนวน 250 เลขหมาย
  โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 28 เลขหมาย
  อินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 แห่ง อยู่ในสำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเจ้าท่า
  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขตำบล จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 3
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง
  โรงสี จำนวน 14 แห่ง
  อุตสาหกรรมในครัวเรือน จำนวน 13 แห่ง
การท่องเที่ยว
 
บ้านพักโฮมสเตย์ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่
  บ้านดงลิง หมู่ที่ 11
  บ้านโจด หมู่ที่ 16
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 16
ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธกส. หมู่ที่ 11
หลวงปู่เจ้าท่า หมู่ที่ 8
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์ : 043-010-590 โทรสาร : 043-010-590
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
จำนวนผู้เข้าชม 677,824 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-351-3366