หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
 
สภาพทั่วไป
 
ภูมิอากาศ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ดังนี้
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อน
พื้นที่แห้งแล้ง
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน ตุลาคม ฝนตกชุก
พื้นที่การเกษตรบางส่วนน้ำท่วมเนื่องจากน้ำในแม่น้ำชี มีปริมาณมาก
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศหนาว พื้นที่แห้งแล้ง
ภูมิประเทศ
 
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีคลองชลประทานไหลผ่าน และมีแม่น้ำชีไหลผ่าน กั้นระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์กับจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนมีแหล่งน้ำธรรมชาติมากมายเหมาะแก่การทำนาและปลูกพืช ฤดูแล้ง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
ประชาชนทั้ง 16 หมู่บ้าน นับถือศาสนาพุทธ
วัด จำนวน 11 แห่ง ดังนี้
  วัดจันทร์ท่าเพลิง หมู่ที่ 1
  วัดศรีสุนทรเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2,12
  วัดบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3,4
  วัดป่าพรมรังษี หมู่ที่ 6
  วัดบ้านแจ้งจม หมู่ที่ 7
    วัดบ้านท่ากลาง หมู่ที่ 8   วัดปทุมเกษรหนองบัว หมู่ที่ 9,14
    วัดบ้านโจด หมู่ที่ 10,16   วัดบ้านดงลิง หมู่ที่ 11
    วัดป่าบุญญาวาสวนาราม หมู่ที่ 12   วัดใหม่สามัคคี หมู่ที่ 13
  สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
    วัดบ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 5   วัดดงคอนสวรรค์ หมู่ที่ 7
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
  ประเพณีบุญบั้งไฟ
  ประเพณีแข่งเรือยาว
  ประเพณีสรงน้ำหลวงปู่เจ้าท่า
  ประเพณีบวงสรวงปู่ฟ้าระงึม
การสาธารณสุขในตำบล
 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าท่า (ท่าเพลิง) หมู่ที่ 1
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าท่า (หนองบัว) หมู่ที่ 9
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 เปอร์เซ็นต์
 
การศึกษาในตำบล
     
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง เป็นของรัฐบาล แยกเป็น
  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริมฯ หมู่ที่ 3
  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยาฯ หมู่ที่ 8
  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่วิทยาฯ หมู่ที่ 1
  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยาฯ หมู่ที่ 14
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
  ตั้งอยู่ที่วัดบ้านโจด หมู่ที่ 16
  ศูนย์การเรียนรู้ประจำชุมชนประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
    ตั้งอยู่ที่วัดบ้านโจด หมู่ที่ 16
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าเพลิง ได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนา หมู่ที่ 1
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมือดแอ่ ได้รับการถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 2,12
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านท่ากลาง ได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนา หมู่ที่ 8
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมเกสร ได้รับการถ่ายโอนจากกรมศาสนา หมู่ที่ 9
 
การคมนาคม
 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 สายกาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด
ผ่าน หมู่ที่ 9,13,14
  ถนนลาดยาง กรมทางหลวงชนบท สายบ้านท่ากลาง - บ้านสีถาน
ตำบลดงลิง ระยะทาง 10 กิโลเมตร
  ถนนลาดยาง กรมทางหลวงชนบท สายบ้านโจด - บ้านหนองตุ
ตำบลธัญญา ระยะทาง 7 กิโลเมตร
  ถนนลาดยาง กรมทางหลวงชนบท สายบ้านโจด - บ้านหนองบัว
ตำบลเจ้าท่า ระยะทาง 2 กิโลเมตร
  ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน 142 สาย ระยะทางประมาณ
23.1 กิโลเมตร
  ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน 65 สาย ระยะทางประมาณ 11
กิโลเมตร
  ถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 49 สาย ระยะทาง
ประมาณ 19 กิโลเมตร
ความปลอดภัยในตำบล
 
  จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรกมลาไสย (บ้านท่าสามัคคี)
  รถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน
  เรือกู้ชีพ จำนวน 2 ลำ
 
แหล่งน้ำ
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  คลองชลประทาน จำนวน 3 สาย
  หนองน้ำสาธารณะ จำนวน 25 แห่ง
  ฝาย จำนวน 2 แห่ง
  อื่นๆ ( บ่อบาดาล) จำนวน 11 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ไฟฟ้าในตำบล
 
  จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าใช้ จำนวน 16 หมู่บ้าน
  จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ ครบทุกครัวเรือน
  มีผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดมีจำนวน 100 เปอร์เซ็นต์
 
ประปาในตำบล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่ามีประปาชนบท จำนวน 12 แห่ง และประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ยังขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด และยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
การสื่อสารในตำบล
 
  โทรศัพท์บ้าน จำนวน 250 เลขหมาย
  โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 28 เลขหมาย
  อินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 แห่ง อยู่ในสำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเจ้าท่า
  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขตำบล จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 3
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง
  โรงสี จำนวน 14 แห่ง
  อุตสาหกรรมในครัวเรือน จำนวน 13 แห่ง
การท่องเที่ยว
 
บ้านพักโฮมสเตย์ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่
  บ้านดงลิง หมู่ที่ 11
  บ้านโจด หมู่ที่ 16
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 16
ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธกส. หมู่ที่ 11
หลวงปู่เจ้าท่า หมู่ที่ 8
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์ : 043-010-590 โทรสาร : 043-010-590
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
จำนวนผู้เข้าชม 423,738 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-010-590