หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล พระธาตุยาคู
ศาสนสถานในตำบลเจ้าท่า
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1
2
3
 
 
นายธนกฤต ระวาดชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
 
นางสาวสาคร ราษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
 
 
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
กิจการสภา
COUNCIL
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
     
         
 
ประกาศราคาจ้างงานก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าพรมรังษี - บ้านนายชูศักดิ บ้านท่าใหม่ [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 48 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ด.ต.อภิชา - โรงอิฐแสนเมืองชิน บ้านท [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 43 
   
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 31 
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ถึง มีนาคม 2563) [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 35 
         
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1461  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1460  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1459  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1452  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว1449  [ 20 พ.ค. 2565 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1434  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1432  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน กม. มท 0804.6/ว1426  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1438  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1397  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กยผ. มท 0815.4/ว1431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กพส. มท 0810.8/ว1402  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว71,ว72,ว74,ว75  [ 19 พ.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1428  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5824-5899 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
   
 
   
 
กส0023.3/ว 3078 ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 3077 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 3076 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
กส 0023.1/ว 3074 การประเมินประสิทธิภาพระบบช่วยตอบข้อความ  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 3075 ารติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 250 ประชาสัมพันธ์เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game)  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 3073 การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 3071 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 3072 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
กส 0023.5/ว 2944 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
กส 0023.5/ว 2942 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 248 การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2)  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 3041 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ รูปแบบรายการ วงเงินงบประมาณโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 3035 ขอเชิญประชุม  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 3045 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 3046 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
มท 0802.4/ว 1339 กำหนดจัดกิจกรรม KM Online  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 294 แจ้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่แทน  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
กส 0023.2/ว 3030 แจ้งผลการประเมินผลงานที่่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2562  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
กส0023.3/ว 3031 ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 กพส  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
   
 
   
 
อบต.เจ้าท่า ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด (เจ้าท่าเกมส์) ครั้งที่ [ 27 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.เจ้าท่า แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.เจ้าท่า การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.เจ้าท่า นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.เจ้าท่า หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.เจ้าท่า การมีส่วนร่วม [ 28 มี.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
อบต.เจ้าท่า ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งกำหนดการจัดทำโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบป [ 18 มี.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.เจ้าท่า โครงการฝึกอบรมส่งเสริมยกย่องบุคคลด้านคุณธรรมและจริยธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รั [ 18 มี.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
อบต.เจ้าท่า ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเลื่อนจัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด เจ้า [ 10 มี.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
อบต.เจ้าท่า ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๓๒ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำ [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
อบต.เจ้าท่า ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 15 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.เจ้าท่า ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า (ส.ถ.๑/๑) [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 61 
อบต.เจ้าท่า ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า (ผ.ถ.๑/๑) [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
อบต.เจ้าท่า ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน เพื่อมอบของขวัญ และเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยบ้านหนอง [ 24 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 50 
อบต.เจ้าท่า การประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่๑/๒๕๖๔ [ 24 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 48 
   
 
 
 
 
       

ผลิตภัณฑ์
OTOP

-สินค้า OTOP-

พระธาตุยาคู

สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
     
         
 


จ้างก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างเครื่องเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ?เจ้าท่าเกมส์? [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างทนายความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]

   
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (16 พ.ค. 2565)    อ่าน 1  ตอบ 0  
สอบถามการเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน (25 มี.ค. 2565)    อ่าน 35  ตอบ 1  
         
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
   
 


อบต.เจ้าท่า จ้างก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]อบต.เจ้าท่า จ้างเครื่องเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ?เจ้าท่าเกมส์? [ 17 พ.ค. 2565 ]อบต.เจ้าท่า จ้างทนายความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]อบต.เจ้าท่า จ้างก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินลูกรัง บ้านดงลิง หมู่ 11 สายจากสวนนางจันทร์เทวี แ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.เจ้าท่า ซื้อประตูกระจกบานเลื่อนห้องน้ำกรอบอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งสำหรับห้องน้ำองค์การบริห [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.เจ้าท่า ซื้อวัสดุกีฬาสำหรับศูนย์กีฬาตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]อบต.เจ้าท่า จ้างจัดเตรียมสนามกีฬาทุกประเภทพร้อมพิธีเปิด ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชา [ 11 พ.ค. 2565 ]อบต.เจ้าท่า จ้างทนายความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]อบต.เจ้าท่า ซื้อน้ำดื่มสำหรับนักกีฬาและผู้มาร่วมงาน ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้ [ 11 พ.ค. 2565 ]อบต.เจ้าท่า ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ?เจ้าท่าเกมส์ [ 11 พ.ค. 2565 ]อบต.เจ้าท่า จ้างทนายความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]อบต.เจ้าท่า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 2 , 1 [ 9 พ.ค. 2565 ]อบต.เจ้าท่า จ้างติดตั้งตาข่ายเหล็กกั้นอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า โดยวิธีเฉพา [ 9 พ.ค. 2565 ]อบต.เจ้าท่า จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะสีเขียวรถบรรทุกขยะสีเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๒-๒ [ 5 พ.ค. 2565 ]อบต.เจ้าท่า จ้างเครื่องจักร(รถแม็คโฮ)ในการขุดบ่อขยะพร้อมปรับเกลี่ยฝังกลบและค่าขนย้ายรถแม็คโฮ [ 5 พ.ค. 2565 ]อบต.เจ้าท่า จ้างเครื่องจักร(รถแม็คโฮ)ในการขุดบ่อขยะพร้อมปรับเกลี่ยฝังกลบและค่าขนย้ายรถแม็คโฮ [ 5 พ.ค. 2565 ]อบต.เจ้าท่า ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปร [ 29 เม.ย. 2565 ]อบต.เจ้าท่า ซื้อจัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]อบต.เจ้าท่า ถ่ายเอกสารและเข้าเล่มกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]อบต.เจ้าท่า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 2 , 1 [ 25 เม.ย. 2565 ]

   
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เจ้าท่า พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  ถังขยะในชุมชน /ถังใหม่แทนถังเก่า/
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
สำรวจความคิดเห็น
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์ : 043-010-590 โทรสาร : 043-010-590
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
จำนวนผู้เข้าชม 423,751 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-010-590
 
 
facebook
อบต.เจ้าท่า
facebook
อบต.เจ้าท่า
อบต.เจ้าท่า