หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล พระธาตุยาคู
ศาสนสถานในตำบลเจ้าท่า
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1
2
3
 
 
นายธนกฤต ระวาดชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
 
นางสาวสาคร ราษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
 
 
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
กิจการสภา
COUNCIL
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
     
         
 
ประกาศราคาจ้างงานก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าพรมรังษี - บ้านนายชูศักดิ บ้านท่าใหม่ [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 257 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ด.ต.อภิชา - โรงอิฐแสนเมืองชิน บ้านท [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 205 
   
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านท่าเพลิง [ 13 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 51 
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 210 
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ถึง มีนาคม 2563) [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 176 
         
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1491  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4128-4201 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว1480 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3423  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1479  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4298-4373 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1459  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1476  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว1471  [ 3 เม.ย. 2567 ]
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว5  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว6  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1454 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1455  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1456  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1453  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1441 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1433  [ 2 เม.ย. 2567 ]
   
 
   
 
กส 0023.1/ว 3074 ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
กส 0023.3/ว 3077  ขอเชิญประชุมเพื่อหารือการจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธิมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
0023.6/ว 188 เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับสื่อเพื่อรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่ ปี 2567  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
กส 0023.3/177 ตอบแบบสอบถามโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการบริการอินเตอร์เน็ดความเร็วสูง ในพื้นที่ชายขอบ หมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) และโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
กส 0023.3/ว 186 ขอเชิญประชุมเพื่อหารือการจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
กส 0023.3/ว 3075  การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์และสัญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันสำคัญของชาติ  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
กส 0023.3/ว 130 การเข้าร่วมเป็นครู ข  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
ที่ อจ 0023.3/ว282 ขอเชิญประชุมครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 เม.ย. 2567 ]    
กส 0023.6/ว 3005 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
กส 0023.3/ว 181 ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
กส 0023.3/ว 3004 การเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2566  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
กส 0023.3/ว 3002  รายงานผลการศึกษาการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
กส 0023.3/ว 3003 เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
กส 0023.5/ว 178 การเปลี่ยนผ่านวิธีการเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai สู่ระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน Soft Token  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
กส0023.6/ว 2975 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะในช่วงเทศการสงกรานต์ ประจำปี 2567  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
กส 0023.1/ว 2991  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2024  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
กส 0023.1/ว 2976 ประชุมซักซ้อมการขอรับอาสาสมัครโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (YinD) รุ่นที่ 11 (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหัสรัฐอเมริกา รุ่นที่ 136)  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
0023.6/ว2985 โครงการท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
กส 0023.3/ว 176 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "แนวทางขั้นตอนและกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ของ อปท.ฯ"  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
กส 0023.2/ว 2974 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
   
 
   
 
อบต.เจ้าท่า ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงานประเภททั่วไป [ 14 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 21 
อบต.เจ้าท่า ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านท่าเพลิง [ 13 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 51 
อบต.เจ้าท่า ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เจ้าท่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 [ 13 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 70 
อบต.เจ้าท่า ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 23 ม.ค. 2567 ]    อ่าน 58 
อบต.เจ้าท่า ประกาศแบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๗ [ 10 ม.ค. 2567 ]    อ่าน 78 
อบต.เจ้าท่า ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 128 
อบต.เจ้าท่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนัก [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 160 
อบต.เจ้าท่า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 151 
อบต.เจ้าท่า โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 145 
อบต.เจ้าท่า ประกาศ วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 172 
อบต.เจ้าท่า ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า พ.ศ.2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 114 
อบต.เจ้าท่า ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 106 
อบต.เจ้าท่า กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า [ 11 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 157 
อบต.เจ้าท่า โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ [ 8 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 3132 
อบต.เจ้าท่า ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลจากสายงานทั่วไปเป็นสายงานป [ 19 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 151 
   
 
 
 
 
       

ผลิตภัณฑ์
OTOP
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พระธาตุยาคู

สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
     
         
 


ซื้อธงอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. และธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างผู้ออกบริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค [ 4 เม.ย. 2567 ]ซื้อของชำร่วยตามโครงการวันผู้สูงอายุและรดน้ำดำหัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉ [ 3 เม.ย. 2567 ]

   
สอบถามการจัดงานกีฬา ปี 2567 จัดงานวันไหน (19 มี.ค. 2567)    อ่าน 51  ตอบ 2  
การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ (3 ก.ค. 2566)    อ่าน 85  ตอบ 0  
การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ (29 พ.ค. 2566)    อ่าน 86  ตอบ 0  
         
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
   
 


อบต.เจ้าท่า ซื้อธงอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. และธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างผู้ออกบริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค [ 4 เม.ย. 2567 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อของชำร่วยตามโครงการวันผู้สูงอายุและรดน้ำดำหัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉ [ 3 เม.ย. 2567 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้ [ 1 เม.ย. 2567 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างถนน (โซล่าเซลล์แอลอีดี) บ้านท่ากลาง หมู่ ๘ สายจากห [ 21 มี.ค. 2567 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างโครงการติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กปิดร่องระบายน้ำเสีย บ้านหนองบัว หมู่ ๙ สายจากสวนน [ 21 มี.ค. 2567 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงหินลูกรัง บ้านหนองบัว หมู่ ๙ สายจากนานางสมหมาย [ 21 มี.ค. 2567 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างจัดจ้างเหมาจัดทำสกอร์บอร์ดตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด? [ 13 มี.ค. 2567 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อน้ำดื่มสำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ?เจ้า [ 13 มี.ค. 2567 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้งจม หมู่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเ [ 13 มี.ค. 2567 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านแจ้งจม หมู่ที่ ๗ ประจำปีง [ 13 มี.ค. 2567 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างจัดจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมตกแต่งตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยา [ 13 มี.ค. 2567 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างจัดจ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬาทุกประเภท ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต [ 13 มี.ค. 2567 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างจัดจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ?เ [ 13 มี.ค. 2567 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมะเกลือ หมู่ ๕ สายจากบ้านนายบรรจ [ 12 มี.ค. 2567 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อPVC ๘ นิ้ว บ้านเหมือดแอ่ หมู่ [ 12 มี.ค. 2567 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมือดแอ่หมู่ ๑๒ สายจากสวนนางเรียมชั [ 12 มี.ค. 2567 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 8 มี.ค. 2567 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อวัสดุกีฬาสำหรับศูนย์กีฬาตำบลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2567 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All In One จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในสำนักงาน [ 29 ก.พ. 2567 ]
   
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เจ้าท่า พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  ถังขยะในชุมชน /ถังใหม่แทนถังเก่า/
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
สำรวจความคิดเห็น
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์ : 043-010-590 โทรสาร : 043-010-590
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
จำนวนผู้เข้าชม 814,393 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-351-3366
 
 
 
อบต.เจ้าท่า จ.กาฬสินธุ์
CLICK