หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล พระธาตุยาคู
ศาสนสถานในตำบลเจ้าท่า
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1
2
3
 
 
.............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
 
นางสาวสาคร ราษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
 
 
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES
 
 
กิจการสภา
COUNCIL
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
     
         
 
ประกาศราคาจ้างงานก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าพรมรังษี - บ้านนายชูศักดิ บ้านท่าใหม่ [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ด.ต.อภิชา - โรงอิฐแสนเมืองชิน บ้านท [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
   
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ถึง มีนาคม 2563) [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 6 
         
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2793  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.3/ว6697  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2798  [ 25 พ.ย. 2564 ]
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) กพส. มท 0810.3/ว2797  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2794 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว6671 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2796  [ 25 พ.ย. 2564 ]
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ กม. มท 0804.6/ว2773  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว151  [ 24 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2776 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ข้อมูลการรับบริการฉีดวัคซีนของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2787  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว6669  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2789  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.คท. มท 0808.5/ว22 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2784  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว152  [ 23 พ.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ รุ่นที่ 2 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2756  [ 23 พ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2769  [ 23 พ.ย. 2564 ]
ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว161  [ 23 พ.ย. 2564 ]
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.4/ว2755  [ 22 พ.ย. 2564 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2752 [QR code]  [ 22 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2741 [เอกสารแนบ 1 รุ่น 6] [เอกสารแนบ 2 รุ่น 7] [เอกสารแนบ 3 รุ่น 13]  [ 22 พ.ย. 2564 ]
   
 
   
 
กส0023.3/ว 495 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Platform วัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
กส0023.3/ว 494 ขอประชาสัมพันธ์สื่อสปอตวิทยุและคลิป VDO การฉีดวัคซีนโควิค -19  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
กส 0023.5/ว 7954 การแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
กส0023.3/1395 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
กส0023.3/ว 492 การดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
ที่ กส 0023.3/1392 กำหนดจัดการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิ์ภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
กส0023.3/ว 491 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
กส0023.3/ 14553 การประเมินความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
กส0023.3/ 14555 ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2564  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
กส0023.3/ว 7929 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 30 , 33 - 34  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
กส 0023.5/ว 7910 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
กส 0023.5/ว 7908 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม 2564  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
กส0023.3/ว 489 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303-64)  [ 24 พ.ย. 2564 ]    
กส0023.3/ว 488 ขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอบแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบโครงการวิจัย เรื่อง พัฒนาระบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครูในยุคดิจิทัล  [ 23 พ.ย. 2564 ]    
กส0023.3/ว 487 ประกาศผลการคัดเลือกผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี  [ 23 พ.ย. 2564 ]    
มท 0802.4/ว 2737 แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้ข้าราชการในสังกัดทราบและพิจารณาสมัครรับทุนฯ  [ 23 พ.ย. 2564 ]    
กส0023.3/ว 7864 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 22 พ.ย. 2564 ]  
กส0023.3/ว 7853 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 22 พ.ย. 2564 ]  
กส 0023.5/ว 7657 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการสิ้งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 22 พ.ย. 2564 ]  
กส0023.3/ว7852 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 22 พ.ย. 2564 ]  
   
 
   
 
อบต.เจ้าท่า ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า (ส.ถ.๑/๑) [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.เจ้าท่า ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า (ผ.ถ.๑/๑) [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.เจ้าท่า ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน เพื่อมอบของขวัญ และเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยบ้านหนอง [ 24 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.เจ้าท่า การประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่๑/๒๕๖๔ [ 24 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.เจ้าท่า ศูนย์พักคอย ตำบลเจ้าท่า (Community Isolation) [ 24 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.เจ้าท่า มาตรการเผยแพรข้อมูลต่อสาธารณะ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.เจ้าท่า แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.เจ้าท่า โครงการ Big Cleaning Day ขับเคลื่อนกิจกรรม Kick Off และโครงการถนนสะอาด ตามค่านิย [ 27 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.เจ้าท่า องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า ออกเยี่ยมติดตามและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ก [ 20 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.เจ้าท่า การออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน เพื่อมอบของขวัญ และเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยบ้าน [ 8 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 23 
อบต.เจ้าท่า ประกาศราคาจ้างงานก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าพรมรังษี - บ้านนายชูศักดิ บ้านท่าใหม่ [ 1 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.เจ้าท่า ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ด.ต.อภิชา - โรงอิฐแสนเมืองชิน บ้านท [ 29 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.เจ้าท่า การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป้นพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 7 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.เจ้าท่า กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.เจ้าท่า เรื่อง ผลคะแนนการสอบคัดเลือกภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
   
 
 
 
 
       

ผลิตภัณฑ์
OTOP

-สินค้า OTOP-

พระธาตุยาคู

สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
     
         
 


สารส้มเพื่อใช้ในระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ อบต.เจ้าท่า [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและตรวจเชื้อไวรสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเ [ 15 พ.ย. 2564 ]ซื้อตลับหมึกเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉ [ 10 พ.ย. 2564 ]

   
         
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
   
 


อบต.เจ้าท่า สารส้มเพื่อใช้ในระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ อบต.เจ้าท่า [ 23 พ.ย. 2564 ]อบต.เจ้าท่า ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและตรวจเชื้อไวรสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเ [ 15 พ.ย. 2564 ]อบต.เจ้าท่า ซื้อตลับหมึกเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉ [ 10 พ.ย. 2564 ]อบต.เจ้าท่า ซื้อดินถมพร้อมปรับเกรดดิน เพื่อป้องกันและบรรณเทาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจาก [ 29 ต.ค. 2564 ]อบต.เจ้าท่า ซื้อดินทราย ดินถม กระสอบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ [ 29 ต.ค. 2564 ]อบต.เจ้าท่า ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่รับผิ [ 21 ต.ค. 2564 ]อบต.เจ้าท่า ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธ [ 20 ต.ค. 2564 ]อบต.เจ้าท่า จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 2,12 สายรอบบึงอ้อ ตำบลเจ้ [ 27 ก.ย. 2564 ]อบต.เจ้าท่า จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ากลาง หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนายพิชิ [ 27 ก.ย. 2564 ]อบต.เจ้าท่า จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าเพลิง หมู่ที่ 1 สายจากนานางสรีนา [ 27 ก.ย. 2564 ]อบต.เจ้าท่า จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 14 สายจากบ้านนายบุญ [ 27 ก.ย. 2564 ]อบต.เจ้าท่า จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 14 สายจากบ้านนายบุญ [ 27 ก.ย. 2564 ]อบต.เจ้าท่า ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อม แซมอาคารสถานที่ เครื่องใช้ต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนา [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.เจ้าท่า จ้างเครื่องจักรในการขนย้ายแพ(รถแม็คโฮ) พร้อมค่าขนย้ายสำหรับชักลอกแพขึ้นจากแม่น้ำ [ 22 ก.ย. 2564 ]อบต.เจ้าท่า จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำบ้านท่าเพลิง หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]อบต.เจ้าท่า ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]อบต.เจ้าท่า ซื้อวัสดุสำนักงานและหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานสำนักปลัด ประจำ [ 21 ก.ย. 2564 ]อบต.เจ้าท่า จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานสำนักปลัด ห้องนายกและห้องสภา ป [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.เจ้าท่า ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพา [ 17 ก.ย. 2564 ]อบต.เจ้าท่า จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพา [ 15 ก.ย. 2564 ]

   
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เจ้าท่า พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
สำรวจความคิดเห็น
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์ : 043-010-590 โทรสาร : 043-010-590
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
จำนวนผู้เข้าชม 15,502 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-010-590
 
 
facebook
อบต.เจ้าท่า
facebook
อบต.เจ้าท่า
อบต.เจ้าท่า