หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล พระธาตุยาคู
ศาสนสถานในตำบลเจ้าท่า
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1
2
3
 
 
นายธนกฤต ระวาดชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
 
นางสาวสาคร ราษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
 
 
 
 
กิจกรรม
ACTIVITIES


การมีส่วนร่วมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน [ 13 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 66 


กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเ [ 13 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 41 


กิจกรรมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์การบริหารส่ [ 13 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 50 
 
 
กิจการสภา
COUNCIL
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
     
         
 
ประกาศราคาจ้างงานก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าพรมรังษี - บ้านนายชูศักดิ บ้านท่าใหม่ [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 88 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ด.ต.อภิชา - โรงอิฐแสนเมืองชิน บ้านท [ 29 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 78 
   
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563) [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 57 
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ถึง มีนาคม 2563) [ 23 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 60 
         
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับหน่วยงาน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1185  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.3/ว1178  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29 กค. มท 0803.4/ว1183 รายชื่อฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1179 รายชื่อ รุ่นที่ 33  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด สน.บถ. มท 0809.1/ว1091  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว1167 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 17 มี.ค. 2566 ]
โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game-Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น Active Citizen กศ. มท 0816.3/ว1161 รายละเอียดโครงการฯ แบบสมัครฯ แบบรายงานฯ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
ปรับปรุงอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1164  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กค. มท 0803.3/ว1163  [ 17 มี.ค. 2566 ]
การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี กค. มท 0803.4/ว1148  [ 17 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1162 เอกสารแนบ  [ 17 มี.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1145  [ 16 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.คท. มท 0808.2/3693-3768 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
แจ้งคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ (ศอ.ปกป.) กสว. มท 0820.3/ว1124 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา รุ่นที่ 2/2566 กพส. มท 0810.4/ว1139  [ 16 มี.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กศ. มท 0816.3/ว1133 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การรายงานผลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1123 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 สืบสานสงกรานค์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1119  [ 15 มี.ค. 2566 ]
นำเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ลงในระบบ e-Plan กยผ. มท 0815.4/ว51  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ 5) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1125  [ 15 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กพส. มท 0810.6/ว1127  [ 15 มี.ค. 2566 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 วันที่ 18 มีนาคม 2566 สล. มท 0801.3/ว1126  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การจัดส่งผลการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1120 เอกสารแนบ  [ 15 มี.ค. 2566 ]
การบันทึกข้อมูลขยะเปียกในพื้นที่ 22 จังหวัด หลังทวนสอบ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1086 บัญชีแนบท้าย  [ 15 มี.ค. 2566 ]
แนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน กศ. มท 0816.5/ว1101 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 14 มี.ค. 2566 ]
   
 
   
 
กส 0023.2/ว 810 ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
กส 0023.3/ว 786 การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
กส 0023.3/ว 788 การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
กส0023.4/ว83 ขอเชิญร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นการดำเนินงานของ ศส.ปชต.  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
กส 0023.3/ว 80 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านชองผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
กส 0023.3/ว 81 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร หลักพื้นฐานของการผลิต และควบคุมคุณภาพน้ำประปา รุ่นที่ 1/ 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
กส 0023.3/ว 82 คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับตัวชี้วัดที่ 12 โครงการคัดเลือกท้องถิ่นจังหวัดดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
กส 0023.3/ว 361 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
กส 0023.3/ว 360 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
กส 0023.2/ว 777 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
กส 0023.6/ว 759 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
กส0023.5/ว758 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
กส0023.5/ว79 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
กส0023.5/ว757 การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีะุระกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
กส0023.6/ว 77 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
กส0023.6/ว 78 ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
กส0023.6/ว 76 เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
กส0023.6/ว 75 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 2,500 วัน  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
0023.1/ว 690 การเเจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
กส 0023.3/ว 74 ประชาสัมพันธ์คู่มือการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
   
 
   
 
อบต.เจ้าท่า กิจกรรมพิธีไหว้ครู นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า ประจำป [ 19 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 45 
อบต.เจ้าท่า รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 องค [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 75 
อบต.เจ้าท่า รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 องค [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 43 
อบต.เจ้าท่า ประกาศ การขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญิติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖ [ 24 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
อบต.เจ้าท่า ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารสวนตำบลเจ้าท่่า [ 21 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 36 
อบต.เจ้าท่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 62 
อบต.เจ้าท่า กำหนดสมัยประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า สมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 44 
อบต.เจ้าท่า การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 47 
อบต.เจ้าท่า การมีส่วนร่วมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 66 
อบต.เจ้าท่า กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเ [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 41 
อบต.เจ้าท่า กิจกรรมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์การบริหารส่ [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 50 
อบต.เจ้าท่า กิจกรรมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำ [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 57 
อบต.เจ้าท่า ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 43 
อบต.เจ้าท่า ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด (เจ้าท่าเกมส์) ครั้งที่ [ 27 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 52 
อบต.เจ้าท่า แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]    อ่าน 56 
   
 
 
 
 
       

ผลิตภัณฑ์
OTOP
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พระธาตุยาคู

สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
กระดานสนทนา
 
     
         
 


ซื้อทรายอะเบทป้องกันยุและน้ำยาป้องกันยุง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน ๑๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมป้ายโครงการเพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการออกพื้นที่เพ [ 15 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านแจ้งจม หมู [ 8 มี.ค. 2566 ]

   
สอบถามงานกีฬาประจำปี (17 มี.ค. 2566)    อ่าน 4  ตอบ 0  
ร้านขายของ สมัครคนละครึ่งเฟส 5 ได้ 2 กระเด้ง อีกทั้งรับเงิน-ใช้สิทธิ 800 บาท จริ (29 ต.ค. 2565)    อ่าน 81  ตอบ 0  
บริการ ส่งพัสดุไปต่างประเทศ (17 ก.ค. 2565)    อ่าน 55  ตอบ 0  
         
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
   
 


อบต.เจ้าท่า ซื้อทรายอะเบทป้องกันยุและน้ำยาป้องกันยุง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน ๑๖ [ 15 มี.ค. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมป้ายโครงการเพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการออกพื้นที่เพ [ 15 มี.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ ซื้อตลับหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธ [ 14 มี.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์เทศบาล หมายเลขทะเบียน กง 7955 กาฬสินธุ์ โด [ 14 มี.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๒๓๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ ซื้อวัสดุดำเนินโครงการรักษาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์/แฟลซไดร์ฟ F/D ขนาดความจุ 128 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านแจ้งจม หมู [ 8 มี.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพา [ 8 มี.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำขนาด ๓๐x๔๐ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพา [ 3 มี.ค. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า ซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุประปาเพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธี [ 1 มี.ค. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านเหมือดแอ่ หม [ 7 ก.พ. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ ซื้อตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]


อบต.เจ้าท่า ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2,12 บ้านเหมือดแอ่ สายทา [ 6 ก.พ. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]


ทม.กุฉินารายณ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]
   
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เจ้าท่า พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  ถังขยะในชุมชน /ถังใหม่แทนถังเก่า/
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
สำรวจความคิดเห็น
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์ : 043-010-590 โทรสาร : 043-010-590
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
จำนวนผู้เข้าชม 630,113 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-351-3366
 
 
 
อบต.เจ้าท่า จ.กาฬสินธุ์
CLICK